FAQ

Få svarene på de mest stillede spørgsmål

Hvem kan søge et Kickstart Mikrolegat?

 • Alle elever indskrevet på en erhvervsuddannelse i Danmark på fuld tid (EUD, EUX eller EUV), kan søge dette legat. Man kan også søge, hvis man er færdiguddannet fra en erhvervsuddannelse senest tre måneder før ansøgningsfristen.
 • Man kan søge alene eller som et team.
 • Ansøger skal være minimum 18 år, men der kan godt indgå medlemmer i teamet som er under 18 år. 
 • Din idé skal have fokus på bæredygtighed og grøn omstilling. Læs mere om hvad det betyder her. 

OBS: Er du ikke elev på en erhvervsuddannelse, men indskrevet på en anden uddannelsesinstitution, kan du søge et af vores andre Mikrolegater her.

 

Hvor mange legater kan man ansøge om pr. idé?

 • Man kan søge og modtage ét legat pr. virksomhed/team/projekt.
 • Hvis man får afslag på sin ansøgning, kan man søge igen.
 • Man kan modtage et legat uden cvr nummer og et med cvr nummer.
 • Har man modtaget et Mikrolegat én gang, kan man ikke søge igen, medmindre man har søgt og modtaget et legat uden cvr. nr. og derefter søger om et legat med cvr. nr.

 

Kan man søge om et Kickstart Mikrolegat, når man opretter virksomheden i udlandet?

Nej, virksomheden skal være oprettet i Danmark. Vi godkender dog, at I har udgifter fra udenlandske leverandører. 

 

Hvad kan man bruge legatet til? 

Støtten kan f.eks. bruges til følgende 

 • Værkstedshjælp
 • Materialer til prototype
 • Kunde- og konkurrent-afklaring 
 • Markedsføring
 • Idébeskyttelse
 • Økonomisk rådgivning 
 • Hjemmesideopbygning 

 

Hvad kan mentor-støtten eksempelvis bruges til?

At få støtte til det at være selvstændig 

At få støtte til og henvisning til: 

 • Økonomi- og forretningsforståelse  

 • Oversigt over branche-relaterede love og regler  

 • Viden om muligheder for patent og varemærker  

 • Betalingssystemer 

 • Salg og markedsføring i forhold til ydelse  

 • Markeds- og kundeforståelse 

 • Muligheder i E-handel og portaler 

 

Mikrolegatet kan IKKE bruges til:

 • Rejser og hotelophold 
 • Løn til ansøgere   
 • Computere/telefoner 
 • Oprettelse af ApS og betaling af moms og skat
 • Aktiviteter i forbindelse med iværksætter- og innovationskonkurrencer
 • Udgifter der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet

 

Skal man betale skat af Kickstart Mikrolegatet?

Ja, det modtagne nettobeløb er skattepligtigt (legat minus egenfinansiering).

Alle legater vil blive indberettet som B-indkomst, enten på ansøgers cpr-nummer eller CVR-nummer, hvis dette haves.

Vi anbefaler dig at tage kontakt til dit lokale SU kontor eller skat for yderligere information om skatteforhold ved modtagelse af et mikrolegat. 

 

Moms

Det beløb, man modtager til at købe ydelser for, er inklusive moms (25%). 

Med cvr nr.: Legatmodtageren har fuldt momsmæssigt og skattemæssigt fradrag efter de almindelige gældende regler, når fakturaerne er udstedt til legatmodtagerens virksomhed.  

 

Budget: Skal man indberette sine udgiftsposter til Fonden for Entreprenørskab?

Ja, virksomhedens/teamets budget for de ansøgte midler skal godkendes af Fonden For Entreprenørskab, før legatet/midlerne kan tages i brug. Man skal således dokumentere i budgettet, hvilke udgiftsposter man forventer, at det ansøgte beløb skal dække over. Her er det vigtigt, at man forinden har undersøgt prisen for den valgte ydelse. Følg “Budgetguiden” og undgå misforståelser, når du skal opstille dit budget. 

 

Hvordan sker udbetaling af Kickstart Mikrolegatet?

 • Man modtager ikke mikrolegatet i kontanter, dvs. at du ikke får udbetalt eller overført beløbet til din konto.
 • De ydelser, der er opstillet i budgettet, bestilles hos én eller flere leverandører. 
 • Faktura udstedes til legatmodtageren/virksomheden med tydeligt påført legatnummer.
 • Faktura sendes først til legatmodtageren, der godkender pris og ydelse. Herefter sender legatmodtageren fakturaen til Bogholderiet i Fonden: Anne Poulsen, anne@ffefonden.dk, hvor tildelte legatnummer tydeligt fremgår.
 • Herefter betales fakturaer af Fonden.
 • Hvis en ydelse købes uden for Europa – og fakturaen dermed kommer fra et sted uden for Europa - skal legatmodtageren selv betale disse fakturaer, og beløbet udbetales herefter til legatmodtageren mod dokumentation.
 • Ydelsen skal være indenfor de rammer, hvortil legatet er givet. Hvis du/I ønsker at ændre i budget efter underskrivelse af kontrakt, skal nyt budget godkendes af Fonden for Entreprenørskab. 
 • For at administrationen af legatet ikke bliver omfattende, må der helst ikke være mere end 4 fakturaer. Ligger der flere ydelser hos én leverandør, samles disse på én faktura for at lette administrationen.

 

De minimis - hvad er det? 

Hvis du modtager et legat til en startup med cvr-nummer, skal du underskrive en erklæring om de minimis-støtte. 

I henhold til de minimis-forordningen tillades statsstøtte, så længe den samlede de minimis-støtte til en enkelt virksomhed ikke overstiger 200.000 euro, svarende til ca. 1,5 mio. kr., over en periode på tre regnskabsår. Det vil sige, at din startup ikke må modtage anden statsstøtte, der dermed i alt (inkl. mikrolegatet) overstiger et beløb på ca. 1,5 mio. kr. inden for en periode på tre regnskabsår. 

 

Hvornår skal mikrolegatet være brugt? 

Mikrolegatet skal være brugt senest 3 mdr. efter man har modtaget tilsagn. Dato står i den kontrakt, du underskriver med Fonden for Entreprenørskab.

 

Fortrolighed – hvem læser vores ansøgning?

Fonden for Entreprenørskab deler alle ansøgninger med en udvalgt evalueringskomité. Medlemmer af evalueringskomitéen kan være forskellig fra runde til runde.

Vi opfordrer iværksætterne til ikke at inkludere værdifulde forretningshemmeligheder (fx tekniske detaljer om en ny opfindelse) i ansøgningen og til kun at behandle forretningshemmeligheder på et generelt plan.

Det er meget sjældent, at detaljerne i forretningshemmeligheder er afgørende for, om legatet uddeles eller ej. Endvidere gennemser medlemmerne i evalueringskomitéen - i regi af Fonden og i eget regi - utrolig mange forretningsplaner på årsbasis, og mange af forretningsplanerne ligner hinanden. Det kan derfor volde medlemmerne problemer, hvis forretningshemmeligheder er beskrevet i detaljer.

Vi anbefaler, at man sætter kode på videopitch (youtube og Vimeo etc.), hvis man arbejder med en idé, som man vil søge patent for. 

 

Hvorfor skal jeg besvare jeres spørgeskemaer og oplyse mit cpr-nr.?

Dine besvarelser bidrager til en meget vigtig viden om unge iværksættere i Danmark, og vi bruger denne viden til at forbedre vilkårene for unge iværksættere i Danmark. 

 

Vi har brug for dit cpr-nr. for at kunne følge resultaterne af dataindsamlingen over længere tid. Vi indsamler udelukkende disse oplysninger til videnskabeligt arbejde, og din anonymitet er fuldstændig garanteret.