FN's Verdensmål

For bæredygtig udvikling

 

Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og  planeten, vi bor på. 

 

Verdensmålene beskriver 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter FN medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. 

Læs mere om FN's verdensmål her.

 

MÅL 1: AFSKAF FATTIGDOM

AFSKAF FATTIGDOM I ALLE DENS FORMER OVERALT

Afskaffelsen af alle former for fattigdom er en af de største udfordringer for menneskeheden. Mens antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, er halveret - fra 1,9 milliarder i 1990 til 836 millioner i 2015 - kæmper alt for mange stadig med at få opfyldt deres mest basale menneskelige behov.

 

MÅL 2: STOP SULT

STOP SULT, OPNÅ FØDEVARESIKKERHED OG FORBEDRET ERNÆRING SAMT FREMME BÆREDYGTIGT LANDBRUG

Resultatet af hurtig økonomisk vækst og øget landbrugsproduktion har de seneste to årtier betydet at andelen af underernærede mennesker i verden er halveret. Især har regioner som Central- og Østasien, Latinamerika og Caribien, gjort store fremskridt i udryddelsen af ekstrem hungersnød.

Dog ses der en direkte konsekvens af miljøforringelse, tørke og tab af biodiversitet og 795 millioner mennesker skønnes at være kronisk underernærede i 2014. Over 90 millioner børn under fem år er faretruende undervægtige, og hver fjerde indbygger i Afrika går stadigt sulten i seng.

 

MÅL 3: SUNDHED OG TRIVSEL

SIKRE ET SUNDT LIV FOR ALLE OG FREMME TRIVSEL FOR ALLE ALDERSGRUPPER

Her arbejdes der med en reducering af børnedødelighed, i forbedring af mødres sundhed og i bekæmpelsen af HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme. 

Siden 1990 har der på verdensplan været en nedgang på over 50 procent i dødsfald blandt børn. Mødredødeligheden er også faldet med 45 procent. Nye HIV/AIDS-infektioner faldt med 30% mellem 2000 og 2013, og over 6,2 millioner liv blev reddet fra malaria.

På trods af de flotte fremskridt dør der årligt mere end 6 millioner børn, før de fylder fem år. 16.000 børn dør hver dag på grund mæslinger og tuberkulose, som kunne være forhindret. Hver dag dør hundredvis af kvinder under graviditet eller på grund af fødselsrelaterede komplikationer. 

 

MÅL 4: KVALITETSUDDANNELSE

SIKRE ALLE LIGE ADGANG TIL KVALITETSUDDANNELSE OG FREMME ALLES MULIGHEDER FOR LIVSLANG LÆRING

Siden 2000 er der sket store fremskridt i dette mål, dog har fremgangen har også mødt store udfordringer. Især i udviklingslandene på grund af stor fattigdom, væbnede konflikter og andre nødsituationer. I det vestlige Asien og Nordafrika har væbnede konflikter skabt en stigning i andelen af børn, som ikke går i skole. Det er en bekymrende tendens.

 

MÅL 5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

OPNÅ LIGESTILLING MELLEM KØNNENE OG STYRKE KVINDERS OG PIGERS RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

Fjernelse af alle former for diskrimination mod kvinder og piger er ikke kun en grundlæggende menneskeret, men det har også en multiplikatoreffekt på tværs af alle andre udviklingsområder. 

 

MÅL 6: RENT VAND OG SANITET

SIKRE AT ALLE HAR ADGANG TIL VAND OG SANITET, OG AT DETTE FORVALTES BÆREDYGTIGT

Siden 1990 har 2,1 milliarder mennesker har fået forbedret adgang til vand og sanitet. Men svindende forsyninger af rent drikkevand et stadig et stort problem, som påvirker alle kontinenter.

I 2011 oplevede 41 lande ”vandstress”; ti af dem er tæt på at udtømme deres kilder med vedvarende ferskvand og må nu regne med ikke-konventionelle kilder. Tørke og ørkendannelse forværrer allerede disse tendenser. I 2050 forventes det, at hver fjerde er påvirket af tilbagevendende vandmangel.

 

MÅL 7: BÆREDYGTIGENERGI

SIKRE AT ALLE HAR ADGANG TIL PÅLIDELIG, BÆREDYGTIG OG MODERNE ENERGI TIL EN OVERKOMMELIG PRIS

En global økonomi, der er afhængig af fossile brændstoffer, og stigningen i udledningen af drivhusgasser skaber drastiske ændringer i vores klimasystem. Dette kan ses på alle kontinenter. Universel adgang til elekticitet til en overkommelig pris inden 2030 er lig med investeringer i rene energikilder som sol, vind og termisk.

 

MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

FREMME VEDVARENDE, INKLUSIV OG BÆREDYGTIG ØKONOMISK VÆKST, FULD OG PRODUKTIV BESKÆFTIGELSE SAMT ANSTÆNDIGT ARBEJDE TIL ALLE

Verdensmålene for bæredygtige udvikling søger at fremme vedvarende økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud. I de sidste 25 år er antallet af arbejdstagere, som lever i ekstrem fattigdom, faldet drastisk. Dette er på trods af den langvarige effekt af den økonomiske krise i 2008/2009.

Selvom at den globale økonomi er ved at komme sig, så var mere end 204 millioner mennesker arbejdsløse i 2015, ifølge Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) .

 

MÅL 9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

BYGGE ROBUST INFRASTRUKTUR, FREMME INKLUSIV OG BÆREDYGTIG INDUSTRIALISERING OG UNDERSTØTTE INNOVATION

Mere end 4 milliarder mennesker har ikke adgang til internettet, og 90% af dem bor i udviklingslandene. Det er afgørende at overvinde den digitale kløft for at sikre lige adgang til information og viden, og derigennem fremme innovation og iværksætteri.

Vedvarende investeringer i infrastruktur og innovation er afgørende drivkræfter for økonomisk vækst og udvikling. Da over halvdelen af verdens befolkning bor i byer bliver massetransport og vedvarende energi kun vigtigere, og det samme bliver væksten af nye industrier og informations- og kommunikationsteknologier. Fremme bæredygtig industri og investere i videnskabelig forskning og innovation er alle vigtige måder til at fremskynde bæredygtig udvikling.

 

MÅL 10: MINDRE ULIGHED

REDUCER ULIGHED I OG MELLEM LANDE

Indkomstulighed er stigende og den voksende ulighed kræver handling i form af vedtagelse af fornuftige politikker, der vil styrke de laveste indkomstgrupper og fremme en større økonomisk inddragelse af alle samfundsgrupper uanset køn, race eller etnicitet. Ulighed er et globalt problem, som kræver globale løsninger. 

 

MÅL 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

GØR BYER, LOKALSAMFUND OG BOSÆTTELSER INKLUDERENDE, SIKRE, ROBUSTE OG BÆREDYGTIGE

Mere end halvdelen af verdens befolkning bor i byområder. Den hurtige byvækst i udviklingslandene, kombineret med stigende migration fra land til by, har ført til et boom af såkaldte megabyer. I 1990 var der ti megabyer med 10 millioner indbyggere eller mere. I 2014 er der 28 megabyer, som huser i alt 453 millioner mennesker.

 

Ekstrem fattigdom er ofte koncentreret i byer, og de nationale og lokale myndigheder kæmper for at imødekomme den stigende befolkning i disse områder. Sikring af byer og bæredygtighed betyder at garantere adgang til sikre og billige boliger samt opgradere beboelse i slumkvarterer. Bæredygtighed indebærer også investeringer i offentlig transport, skabelsen af grønne offentlige rum og forbedring af byplanlægning. 

 

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

SIKRE BÆREDYGTIGT FORBRUG OG PRODUKTIONSFORMER

Landbruget er den største forbruger af vand på verdensplan, og kunstig vanding står nu for ca. 70% af alt forbrug af ferskvand beregnet til menneskeligt brug. For at nå denne målsætning kræves der en effektiv styring af naturressourcer, og måden man bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer.

 

MÅL 13: KLIMAINDSATS

HANDLE HURTIGT FOR AT BEKÆMPE KLIMAFORANDRINGER OG DERES KONSEKVENSER

Alle steder i hele verden kan man se drastiske konsekvenser af klimaforandringer. Udledningen af drivhusgasser fortsætter med at stige, og udledningen er i dag mere end 50% højere end niveauet i 1990. Den globale opvarmning laver langvarige ændringer i vores klimasystem, som truer med uoprettelige konsekvenser, hvis vi ikke handler nu.

 

MÅL 14: LIVET I HAVET

BEVARE OG SIKRE BÆREDYGTIG BRUG AF VERDENS HAVE OG DERES RESSOURCER 

Over tre milliarder menneskers levebrød er afhængig af biodiversiteten i hav- og kystområder. Men i dag bliver der overfisket med omkring 30%, hvilket er langt over det niveau, hvor fiskebestandene kan reproducere bæredygtigt. Verdenshavene med deres temperatur, kemi, strøm og liv gør jorden beboelig, derfor er håndteringen af denne livsvigtige ressource er afgørende for menneskeheden som helhed

 

MÅL 15: LIVET PÅ LAND

BESKYTTE, GENOPRETTE OG STØTTE BÆREDYGTIG BRUG AF ØKOSYSTEMER PÅ LAND, BEKÆMPE ØRKENDANNELSE, STANDSE UDPINING AF JORDEN OG TAB AF BIODIVERSITET

Planteliv leverer 80% af vores kost, og vi er afhængige af landbruget, som en vigtig økonomisk ressource og som middel til udvikling. I dag ser vi en hidtil uset jordforringelse. Tab af landbrugsjord foregår 30 til 35 gange hurtigere end den historiske hastighed.

Tørke og ørkendannelse vokser også hvert år. 12 millioner hektar går tabt hvert år, og det påvirker fattige samfund over hele verden. Af de 8,300 dyreracer, vi kender, er 8% uddøde og 22% er i fare for at uddø. 

 

MÅL 16: FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

STØTTE FREDELIGE OG INKLUDERENDE SAMFUND. GIVE ALLE ADGANG TIL RETSSIKKERHED OG OPBYGGE EFFEKTIVE, ANSVARLIGE OG INDDRAGENDE INSTITUTIONER PÅ ALLE NIVEAUER

Verdensmålene for bæredygtig udviklingsmål vil søge at reducere alle former for vold, og gennem samarbejde med regeringer og lokalsamfund finde varige løsninger på konflikter og usikkerhed. Styrkelse af retsstatsprincipper og fremme af menneskerettigheder er centralt for denne proces. Det samme gælder begrænsning af ulovlige våbenstrømme og større inddragelse af udviklingslande i globale beslutningsorganer.

 

MÅL 17: PARTNERSKAB FOR HANDLING

STYRK DET GLOBALE PARTNERSKAB FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING OG ØG MIDLERNE TIL AT NÅ MÅLENE

Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan kun realiseres gennem stærkt globalt engagement og og samarbejde. Mens udviklingsbistanden fra de udviklede lande er steget med 66% mellem 2000 og 2014, har en række humanitære kriser, forårsaget af konflikter og naturkatastrofer, forsat krævet finansielle ressourcer og bistand. Mange lande har også brug for udviklingsbistand for at fremme deres vækst og handel.

 

 

Læs mere om FN's verdensmål her.